VÌ SAO CẦN THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ?

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ nhằm đảm bảo cho các nội dung của quy phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp được thi hành nghiêm chỉnh, có hiệu lực, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, của xã hội và của chủ văn bằng. Các đối tượng sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ là tài sản của doanh nghiệp, của cá nhân được pháp luật thừa nhận.

 

Nhân sự phòng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH NHÃN...
TRƯỞNG PHÒNG THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU...
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP
CHUYÊN VIÊN
Đối tác của chúng tôi