Phụ lục bổ sung Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế chương trình máy tính

CategoriesBản tin, Thư viện, Xu hướng
Cũng như nhiều quốc gia khác, ở Việt Nam, các chương trình máy tính thuần túy không được cấp bằng sáng chế mà được pháp luật về bản quyền bảo vệ. Tuy nhiên, một số chương trình máy tính nhất định vẫn đủ điều kiện để được bảo hộ bằng sáng chế. Việc thẩm ...
Read more

Hạn chế quyền khiếu nại của người nộp đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ

CategoriesThư viện, Xu hướng
Thực tế: Nếu người nộp đơn không trả lời kết quả thẩm định nội dung thì người nộp đơn không được quyền khiếu nại sau đó. Theo quy định: Quyền khiếu nại là quyền được Hiến pháp công nhận. Hiện nay, pháp luật Việt Nam đang có sự vênh nhau giữa hệ thống đăng ...
Read more