Đăng ký bảo hộ độc quyền đối với Nhãn hiệu là thủ tục pháp lý cần thiết nhằm xác lập quyền Sở hữu trí tuệ của chủ thể với Nhãn hiệu.
Đăng ký bảo hộ Sáng chế & Giải pháp hữu ích giúp chủ sở hữu bảo vệ những ý tưởng sáng tạo, thành tựu khoa học kỹ thuật của Sáng chế & Giải pháp hữu ích.
Đăng ký bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp cấp quyền độc quyền cho chủ sở hữu nhằm bảo vệ những ý tưởng sáng tạo của Kiểu dáng công nghiệp.
Việc đăng ký bảo hộ Quyền tác giả là biện pháp hữu hiệu để các cá nhân, tổ chức chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Thực thi quyền sở hữu trí tuệ nhằm đảm bảo thi hành nghiêm chỉnh các nội dung của quy phạm pháp luật về sở hữu công nghiệp.
Dịch vụ Tư vấn Đầu tư và Kinh doanh giúp nhà đầu tư xác định và ưu tiên các mục tiêu đầu tư và liên kết các mục tiêu này thành chiến lược đầu tư có ý nghĩa.

Đối tác của chúng tôi