Trần Ngọc Lân

Trần Ngọc Lân

CHUYÊN VIÊN SÁNG CHẾ

Lĩnh vực chuyên môn: Vật lý và Công nghệ Nano.

Trình độ học vấn:

Ông Lân có bằng Cử nhân ngành Vật lý, Đại học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội; và bằng Thạc sỹ Công nghệ Nano - Đại học Việt Nhật (VJU) - Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU).

Kinh nghiệm:

Ông Lân có kinh nghiệm nghiên cứu đáng chú ý trong lĩnh vực vật lý nano và vật lý chất rắn trong đó có 2 năm nghiên cứu tại Trung tâm Khoa học Vật liệu và hơn 1 năm nghiên cứu tại Trung tâm Nano và Năng lượng thuộc trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội (khi học đại học và làm thạc sĩ). Ông Lân cũng có 6 tháng làm việc tại phòng Kỹ thuật thuộc Công ty Học viện Sáng tạo S3 về lĩnh vực giáo dục STEM (giữa năm 2018 và 2019). Kể từ đầu năm 2019, ông Lân làm việc cho Phòng Sáng chế của INVESTIP với vị trí Chuyên viên Sáng chế và đã có nhiều cống hiến cho công ty.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: tranngoclan@investip.vn

Nhân sự phòng

TRƯỞNG PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
PHÓ PHÒNG SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
LUẬT SƯ SÁNG CHẾ
Đối tác của chúng tôi